بهترین راز ROYAL CIP

تجربه VIP ما برای مسافرت آسوده تنها راه سفر است .اجازه دهید شما را از طریق تجربه راهنمایی کنیم.

پرواز ورودی
transfer-image

تراسفر فرودگاهی

تصور کنید که شما را از درب منزل تا فرودگاه سوار میکنند و مستقینا به سالن استراحت شخصی خود می برند خانه ای در قلب رویال سی آپی که در آن از حریم خصوصی کامل لذت می برید

خدمات فرودگاهی

تصور کنید که شما را از درب منزل تا فرودگاه سوار میکنند و مستقینا به سالن استراحت شخصی خود می برند خانه ای در قلب رویال سی آپی که در آن از حریم خصوصی کامل لذت می برید

transfer-image
transfer-image

لانژ اختصاصی

تصور کنید که شما را از درب منزل تا فرودگاه سوار میکنند و مستقینا به سالن استراحت شخصی خود می برند خانه ای در قلب رویال سی آپی که در آن از حریم خصوصی کامل لذت می برید

میان وعده

تصور کنید که شما را از درب منزل تا فرودگاه سوار میکنند و مستقینا به سالن استراحت شخصی خود می برند خانه ای در قلب رویال سی آپی که در آن از حریم خصوصی کامل لذت می برید

transfer-image
transfer-image

پرواز

تصور کنید که شما را از درب منزل تا فرودگاه سوار میکنند و مستقینا به سالن استراحت شخصی خود می برند خانه ای در قلب رویال سی آپی که در آن از حریم خصوصی کامل لذت می برید

پرواز خروجی

ورود به فرودگاه

تصور کنید که شما را از درب منزل تا فرودگاه سوار میکنند و مستقینا به سالن استراحت شخصی خود می برند خانه ای در قلب رویال سی آپی که در آن از حریم خصوصی کامل لذت می برید

transfer-image
transfer-image

لانژ اختصاصی

تصور کنید که شما را از درب منزل تا فرودگاه سوار میکنند و مستقینا به سالن استراحت شخصی خود می برند خانه ای در قلب رویال سی آپی که در آن از حریم خصوصی کامل لذت می برید

خروج از فرودگاه

تصور کنید که شما را از درب منزل تا فرودگاه سوار میکنند و مستقینا به سالن استراحت شخصی خود می برند خانه ای در قلب رویال سی آپی که در آن از حریم خصوصی کامل لذت می برید

transfer-image
بین پروازی
transfer-image

ورود به فرودگاه

تصور کنید که شما را از درب منزل تا فرودگاه سوار میکنند و مستقینا به سالن استراحت شخصی خود می برند خانه ای در قلب رویال سی آپی که در آن از حریم خصوصی کامل لذت می برید

ب سمت پرواز

تصور کنید که شما را از درب منزل تا فرودگاه سوار میکنند و مستقینا به سالن استراحت شخصی خود می برند خانه ای در قلب رویال سی آپی که در آن از حریم خصوصی کامل لذت می برید

transfer-image
90009095